Mediacje rodzinne

Mediacje rodzinne prowadzone przez wykwalifikowanego mediatora mają na celu wypracowanie ugody pomiędzy stronami sporu. W odróżnieniu jednak od procesu sądowego przebieg mediacji ma szansę przynieść rozwiązanie, które będzie satysfakcjonujące dla obu skonfliktowanych stron. Co więcej, za ich pomocą można dojść do długoterminowego porozumienia i utrzymać dobre relacje. Mediacje rodzinne polegają na rozmowie z mediatorem, a więc przedstawieniu swoich potrzeb i oczekiwań, co może znacznie ułatwić zrozumienie i wzięcie ich pod uwagę przez przeciwną stronę.

Próba nawiązania kompromisu jest polubowną alternatywą dla wszczęcia postępowania sądowego. Niemniej mediacje mogą się odbyć także podczas procesu, na wniosek sędziego lub zgodnie z decyzją podjętą przez strony sporu. Mediatora można powołać do wszystkich kwestii z zakresu prawa rodzinnego i nie tylko. Do korzyści wynikających z mediacji rodzinnych warto zaliczyć krótszy czas trwania rozstrzygania sporu, a także znacznie mniejsze koszty z tym związane. Przy pomocy mediatora można również wypracować porozumienie w wielu kwestiach związanych np. z podziałem majątku przy rozwodzie.

 

Czego mogą dotyczyć mediacje rodzinne?

Mediacje rodzinne przeprowadzane pozasądowo mają szansę powodzenia wyłącznie w sytuacji, gdy obie strony pragną dojść do polubownego porozumienia i pójść na kompromis wobec drugiej osoby. Korzystanie z tej możliwości może jednak znacznie zmniejszyć stres związany z przebiegiem rozwodu czy separacji i pomóc zachować lepsze kontakty pomiędzy stronami. Mediacje mogą dotyczyć wszelkich kwestii rodzinnych, a więc:

  • ustalenia wysokości oraz formy wypłacania alimentów,
  • podziału majątku po rozwodzie,
  • sprawowania opieki nad wspólnymi dziećmi i podejmowania decyzji dot. ich życia,
  • próby utrzymania małżeństwa czy separacji,
  • ustalenia warunków rozstania oraz kontaktów z dziećmi.

Dla rozwodzących się małżonków istotny może być także fakt, że mediator przeprowadzający mediacje rodzinne zobowiązany jest do zachowania nie tylko bezstronności, ale też poufności. Mediacje są dyskretne i przeprowadzane wyłącznie w gronie skonfliktowanych stron.