Mediacje gospodarcze

Mediacje gospodarcze to korzystna alternatywa dla rozstrzygania sporów na drodze sądowej. Pozwalają one nie tylko skrócić czas trwania konfliktu, ale też oszczędzić środki finansowe przeznaczone na ten cel. Umożliwiają dialog pomiędzy stronami sporu. Praca z mediatorem zazwyczaj trwa od 1 do 3 miesięcy (choć w wyjątkowych sytuacjach może zostać przedłużona), natomiast proces dowodowy i rozstrzyganie sporów w sądzie może wydłużyć się nawet do kilku lat. Mediacje gospodarcze dotyczą:

  • przedsiębiorców,
  • małych firm i dużych korporacji,
  • współpracowników i kadry zarządzającej,
  • kontrahentów i klientów.

We wniosku dotyczącym mediacji gospodarczych powinny zostać dokładnie określone strony sporu, żądania, a także okoliczności, które doprowadziły do powstania konfliktu. Mediator po przeprowadzeniu rozmowy sporządza odpowiedni protokół, który następnie przekazuje do właściwego sądu, a jego odpis – skonfliktowanym przedsiębiorcom.

Mediator gospodarczy – na czym polega jego pomoc?

Strony konfliktu przedstawiają swoje stanowiska w sprawie sporu oraz propozycje rozwiązań mediatorowi gospodarczemu, który pomaga im na tej podstawie wypracować ugodę. Kompromis powinien być satysfakcjonujący dla obu stron, aby żadna z nich nie czuła się pokrzywdzona. Mediator powinien działać w sposób niezależny, bezstronny oraz dyskretny, a jednocześnie pilnować, by negocjacje przebiegały w środowisku wzajemnego szacunku i zrozumienia. Jego zobowiązaniem jest zachować przebieg mediacji w tajemnicy. Pomoc mediatora gospodarczego może być szczególnie przydatna w takich sytuacjach, jak:

  • określenie warunków podpisywanej umowy,
  • określenie zakresu obowiązków czy współpracy,
  • naruszenie praw autorskich,
  • podział przedsiębiorstwa,
  • negocjacja wysokości wynagrodzenia za towary lub usługi.

Korzystanie ze wsparcia mediatora gospodarczego jest niezwykle istotne szczególnie w przypadku transakcji na duże kwoty oraz chęci zachowania dobrych stosunków z druga stroną sporu. Po owocnym zakończeniu mediacji sporządzana jest ugoda – umowa pomiędzy stronami konfliktu, która określa wzajemne prawa oraz postanowienia wynikające z poczynionych ustaleń.