Mediacje

Mediacje to jeden ze sposobów rozwiązywania sporów, polegający na udziale bezstronnej osoby trzeciej, która pomaga stronom konfliktu dojść do kompromisu dzięki wynegocjowaniu warunków korzystnych dla każdej z nich. Jest to zatem alternatywa dla rozstrzygania sporów sądownie bądź procedura poprzedzająca wszczęcie postępowania. Podczas współpracy z Klientami prowadzę mediacje rodzinne i gospodarcze (gdzie stronami są np. pracownik i pracodawca). W tym zakresie działam jako mediator pozasądowy oraz mediator sądowy, czyli wyznaczony dla danej sprawy przez Sąd Okręgowy. W przypadku mediacji umownej strony samoistnie zgłaszają się po pomoc.

Skorzystanie ze wsparcia mediatora może pomóc rozstrzygnąć spór znacznie szybciej oraz z wykorzystaniem dużo mniejszych nakładów finansowych. Czas trwania postępowania mediacyjnego nie powinien bowiem przekraczać 3 miesięcy, podczas gdy rozprawy sądowe mogą trwać nawet przez wiele lat. Korzystanie z pomocy mediatora może zostać jednak przedłużone na wniosek stron sporu, jednak tylko w sytuacji, w której służy to rozwiązaniu konfliktu. Celem mediatora pozasądowego jest znalezienie satysfakcjonującego rozwiązania dla obu skonfliktowanych stron. Jeśli nie są Państwo pewni, czy na aktualnym etapie sporu potrzebne jest takie wsparcie, oferuję porady prawne, które mogą pomóc podjąć kolejne kroki w sprawie.

 

W jakich sprawach warto zwrócić się o pomoc do mediatora pozasądowego?

Skorzystanie z pomocy mediatora pozasądowego może zasugerować sędzia prowadzący sprawę, która trafiła już do sądu. Strony uczestniczące w sporze mogą jednak wyjść z taką inicjatywą również same, we własnym zakresie. Co więcej, mediatorem może być osoba wskazana przez sąd lub wybrana dowolnie przez strony konfliktu. Mediacje mogą dotyczyć rozmaitych sytuacji konfliktowych o zróżnicowanym podłożu, jednak najczęściej odnoszą się do spraw rodzinnych, takich jak:

 • rozwód,
 • podział majątku,
 • płacenie alimentów i ustalenie ich wysokości,
 • dzielenie opieki rodzicielskiej po rozwodzie,
 • kontakty z dziećmi.

W mojej kancelarii zajmuję się także mediacjami na tle gospodarczym, które mają na celu zakończenie sporu pomiędzy przedsiębiorcą a współpracownikiem, wspólnikiem, kontrahentem lub klientem. Mogą one dotyczyć odszkodowań, zakresu obowiązków, zawartości podpisywanych umów czy wysokości zapłaty. Warto pamiętać, że opieranie się na pomocy mediatora jest dobrowolne i mogą z niej korzystać pracodawcy, którzy zarówno są stroną w postępowaniu sądowym, jak i uczestniczą w sporze nieskierowanym do rozstrzygnięcia przez sąd.

 

Posąg trzymający wagę

 

 

Dlaczego mediacja pozasądowa jest lepsza od postępowania sądowego?

Mediacja pozasądowa nie zastępuje sporu sądowego, lecz stanowi polubowną alternatywę dla wszczęcia postępowania. Jest zatem możliwa wyłącznie, gdy każda ze stron widzi szansę porozumienia i dobrowolnie zgadza się na próbę nawiązania kompromisu. W takim przypadku warto zdecydować się na ten krok, ponieważ w przeciwieństwie do rozstrzygania konfliktu na drodze sądowej mediacja pozasądowa przynosi wiele korzyści, takich jak:

 • utrzymanie dobrych relacji pomiędzy stronami,
 • zrozumienie potrzeb drugiej strony,
 • zachowanie dyskrecji,
 • skrócenie procesu rozstrzygania sporu,
 • zmniejszenie kosztów związanych z rozstrzyganiem konfliktu,
 • możliwość łącznego rozstrzygnięcia kilku sporów,
 • brak ryzyka narzucenia niekorzystnego rozstrzygnięcia sporu.

Przede wszystkim więc mediacja pozasądowa stanowi rozwiązanie, przy którym nikt nie przegrywa. W przeciwieństwie do rozstrzygania konfliktu sądownie zawsze ma ona na celu zapewnienie satysfakcji z ustalonych warunków. Działając zarówno jako mediator rodzinny, jak i gospodarczy – zawsze mam na uwadze obopólne zadowolenie stron z wyniku porozumienia.

 

Młotek sędziowski na stole