Kiedy można podzielić majątek w trakcie trwania małżeństwa?

Wraz z zawarciem związku małżeńskiego powstaje tzw. ustawowa wspólność majątkowa. Choć wiele osób jest przekonanych, że podział majątku może nastąpić dopiero po rozwodzie małżonków, w rzeczywistości można tego dokonać jeszcze w trakcie trwania małżeństwa. Wiąże się to jednak z określonymi sytuacjami, które umożliwiają taką procedurę. Kiedy więc można podzielić wspólny majątek podczas trwania związku małżeńskiego? Sprawdźmy!

 

Ograniczenie wspólności majątkowej

W każdej chwili trwania małżeństwa można ustanowić rozdzielność majątkową lub ograniczyć wspólność majątkową do określonych ram. Każdy z małżonków ma prawo wystąpić z takim wnioskiem, a w razie konieczności może się także zwrócić do sądu. Spośród sytuacji, które skutkują ustaniem wspólności majątkowej, należy wymienić:

  • separację prawną małżonków,
  • sądowe ustanowienie rozdzielności majątkowej,
  • zawarcie umowy o rozdzielność majątkową,
  • ogłoszenie upadłości jednego z małżonków,
  • ubezwłasnowolnienie jednego z małżonków.

Po ustaniu wspólności majątkowej na podstawie którejś z powyższych przyczyn można przystąpić do podziału majątku pomiędzy małżonkami.

 

Powody ustanowienia rozdzielności majątkowej

W sytuacji, gdy ustanowienie rozdzielności majątkowej podczas trwania małżeństwa odbywa się na drodze sądowej, należy mieć ku temu ważny, konkretny powód. Okoliczność niezawiniona przez jednego z małżonków, taka jak przebyty wypadek czy choroba, nie zostanie przez sąd uwzględniona. Istotnym powodem może być jednak lekkomyślne trwonienie majątku, hazard lub nadużywanie alkoholu, a także inne aspekty źle wpływające na funkcjonowanie rodziny. Warto wówczas skorzystać z pomocy adwokata, który specjalizuje się w prawie rodzinnym.

Jeśli pomiędzy małżonkami następuje polubowny podział majątku, bez pomocy sądu, powinni oni zawrzeć między sobą umowę. Najlepiej zdecydować się na formę aktu notarialnego, szczególnie gdy do podziału zalicza się nieruchomość. W takim dokumencie zostaje jasno określone, jakie składniki majątku przypadają każdej ze stron, a także jaka część majątku zostaje podzielona.

 

 

 

 

rozdzielność majątkowa