Jakie elementy powinien zawierać pozew rozwodowy?

Rozwód to bardzo trudny okres, który wiąże się dla małżonków nie tylko z dużymi, zazwyczaj negatywnymi emocjami, ale też koniecznością przygotowania wielu dokumentów oraz dokonania licznych formalności przed sądem. Jednym z obowiązków jest złożenie poprawnie sformułowanego i szczegółowo opisanego pozwu rozwodowego, który stanowi podstawę rozpoczęcia procesu. Co powinien w sobie zawierać ten dokument? Odpowiadamy.

 

Rodzaje pozwu rozwodowego

Pozew rozwodowy to pismo procesowe, które ma ustaloną formę i powinno zawierać pewne obowiązkowe elementy. Musi on także być złożony w formie pisemnej. Wniosek może zostać wniesiony zarówno przez małżonkę czy małżonka, który ma na celu rozwiązanie małżeństwa, jak i za pośrednictwem adwokata rozwodowego. Istnieją dwa główne rodzaje pozwów:

  • orzekający o winie jednego z małżonków, która uniemożliwia polubowne zakończenie małżeństwa,
  • bez orzeczenia o winie.

Rozpad związku małżeńskiego może także uwzględniać winę obojga małżonków.

 

Co powinien zawierać pozew rozwodowy?

Aby wniosek został rozpatrzony przez sąd i przeznaczony do dalszego procesowania, musi uwzględniać poszczególne elementy. Przede wszystkim należy w nim zawrzeć szczegółowe dane osobowe powodu, pozwanego i świadków, a także nazwę oraz adres sądu, do którego pozew jest skierowany. Ponadto w pozwie rozwodowym powinny się znaleźć:

 

pozew

  • dokładny opis powodu rozpadu małżeństwa (z ewentualnym uwzględnieniem i wskazaniem konkretnej winy współmałżonka),
  • opis przebiegu małżeństwa,
  • żądania wobec współmałżonka (np. alimenty czy podział majątku) i ich uzasadnienie,
  • w przypadku wspólnego dziecka – wskazanie osoby mającej sprawować opiekę nad nim oraz określenie zakresu kontaktów,
  • preferowany sposób zakończenia małżeństwa,
  • potwierdzenie, że nie ma przeciwwskazań do zakończenia małżeństwa.

Dokumentem, który należy dołączyć do wniosku, jest odpis aktu małżeństwa oraz akty urodzenia wspólnych niepełnoletnich dzieci. Co więcej, szczególnie w przypadku pozwu orzekającego o winie, warto załączyć także wszelkie posiadane materiały dowodowe.